0
خیار گلخانه ای
profile avatar

ایران حدود ۳/۲ درصد از سطح زیر کشت خیار در جهان را به خود اختصاص داده است. کشت این گیاه در ایران به صورت گلخانه ای و در فضای باز است. کشت خیار گلخانه ای در مناطقی مانند جیرفت در استان کرمان به صورت یک فصل در سال ، و در برخی نقاط کشور مانند یزد اصفهان ورامین و از جمله خراسان ، به صورت دو فصل در سال انجام می گیرد.

میزان متوسط عملکرد ۲۲۰ تن در هکتار برآورد می گردد. در سال های اخیر به دلیل استفاده از نهاده های با کیفیت هم میزان عملکرد محصول تولیدی افزایش یافته همچنین به بسیار ی از کشورهای خاورمیانه از جمله روسیه ارمنستان ترکیه صادرات انجام میشود.

آماده سازی زمین

آماده سازی بستر کاشت

نوع کود

نحوه مصرف

میزان مصرف در ۱۰۰۰متر مربع

نواتک کلاسیک/ دوراتک

اختلاط با خاک

۵۰-۲۵ کیلوگرم

وکوزیم گرانول

اختلاط با خاک

۱۰-۲۰ کیلوگرم

بهبود خصوصیات فیزیکی شیمیایی و بیولوژیکی خاک

هدف : تقویت خاک جهت ایجاد بستر مناسب برای رشد بوته

زمان مصرف : آماده سازی زمین

روش مصرف : اختلاط با خاک

آفت و بیماری این دوره : قارچ های خاکزاد

مبارزه با آفت و بیماری : دامینوس ، متالاکسیل مانکوزب ،متام سدیم

عملیات لازم برای مدیریت تلفیقی : رعایت بهداشت گلخانه ، ساخت حوضچه ضد عفونی در ورودی گلخانه

قبل از انتقال نشا تیمار نشاء

تیمارنشا گلخانه

 

نوع کود

نحوه مصرف میزان مصرف

اسید هیومیک پودری

به شکل مخلوط با هم و غوطه وری سازی سینی نشاء  درظرف ۱۰۰ لیتری به مدت  ۶ ثانیه ۱۰۰ گرم

فولزایم اس پی

۵۰ گرم

وکوزیم دریپ

۱۰۰ سی سی

تولید نشاه مقاوم و قدرتمند

هدف : بهبود توسعه ریشه در سینی نشاء ها ، افزایش قطر ساقه ،جلوگیری از انواع بوته میری ها  در حینانتقال نشاء و زخمی شدن ریشه ها

زمان مصرف : آبیاری خزانه،۶-۱۲ ساعت قبل از کاشت نشاء در زمین اصلی

روش مصرف : غوطه ور سازی  سینی ها ، کود آبیاری

آفت و بیماری این دوره : سفید بالک مینوز ، بوته میری، پیتیوم

مبارزه با آفت و بیماری :

 • سفید بالک: استارکل ، آزادیراختین اسپیرو مسیفین ، اسپیرو تترامات تیامتوکسام ، لامباداسای هالو ترین
 • مینوز: اویسکت ، آزادیراختین ، سیرومازین
 • بوته میری (پتیوم) :  فوستیل آلومینیوم + پروپاموکارب ، پروپاموکارب هیدرو کلراید ، متالاکسیل + مانکوزب ، آزوکسی استروبین  + مفنوکسام ، کینوسول

عملیات لازم برای مدیریت تلفیقی :

 • نصب توری
 • نصب کارد زرد
 • حذف بوته های آلوده
 • کنترل رطوبت و تنظیم دور آبیاری
زمان کاشت

6-8برگی

نوع کود نحوه مصرف میزان مصرف در ۱۰۰۰متر مربع
اسید هیومیک مایع کود آبیاری به شکل مخلوط باهم ۱/۵ لیتر
فولزایم پلاس ۱۵۰گرم
آماده سازی زمین جهت استقرار قوی بوته ها

هدف : بهبود خصوصیات فیزیکی شیمیایی و بیولوژیکی خاک، کاهش مصرف کود های شیمیایی در بازه ۳-۴ ماه

زمان مصرف : قبل از انتقال نشا به زمین اصلی گلخانه

روش مصرف : اختلاط با خاک / کود آبیاری

آفت و بیماری این دوره : نماتد و بوته میری فایتوفترا

مبارزه با آفت و بیماری :

 • نماتد ، نماکیک ، آبا مکتین ، فلوپیرام
 • بوته میری : فوستیل آلومینیوم + پروپاموکارب ، پروپاموکارب هیدرو کلراید ، متالاکسیل + مانکوزب ، آزوکسی استروبین  + مفنوکسام ، کینوسول

عملیات لازم برای مدیریت تلفیقی :

 • کاهش اسیدیته خاک
 • خارج کردن بقایای گیاهی کشت قبل
 • ضدعفونی خاک
مرحله ۲-۴ برگی

2 -4 برگی خیار

نوع کود نحوه مصرف میزان مصرف در ۱۰۰۰متر مربع
فسگارد (فسفیت پتاسیم) محلول پاشی ۳ در هزار
کود کامل ۱۰- ۵۲ – ۱۰ کود آبیاری

کود آبیاری

کود آبیاری

۲-۴ کیلوگرم
نیترات کلسیم ۲-۴ کیلوگرم
اوره فسفات / مونوآمونیوم فسفات ۲-۴ کیلوگرم

 

هدف : کمک به استقرار ریشه در گیاه و پیشگیری از بیماری های سفیدک داخلی در مراحل بعدب رشد و نمو بوته ها

زمان مصرف : مرحله ۲-۴ برگی

روش مصرف : محلول پاشی / کود آبیاری

آفت و بیماری این دوره : بوته میری و نماتد

مبارزه با آفت و بیماری :

 • بوته میری: ریدومیل ام زد فوستیل آلومینیوم + پروپاموکارب هیدروکلراید  پروپلنت متالاکسیل + مانکوزب آزوکسی استروبین +مفنوکسام
 • نماتد: نماتد آبامکتین فلوپیرام

عملیات لازم برای مدیریت تلفیقی : 

 • حذف بوته های آلوده همراه خاک اطراف آنها 
 • کنترل رطوبت و تنظیم دور آبیاری
 • رعایت بهداشت گلخانه 
 • کاهش اسیدیته خاک 
 • خارج کردن بقایای گیاهی 
 • ضدعفونی خاک
مرحله ۶-۸ برگی

6-8برگی

 

نوع کود نحوه مصرف میزان مصرف در ۱۰۰۰متر مربع
سولفات  آمونیوم نواتک ۲۱ کود آبیاری ۲-۳ کیلوگرم
کلات آهن ۱۰۰-۱۵۰ گرم
سولفات منیزیم ۱-۲ کیلوگرم
اسید آمینه تماراک ۲-۳ لیتر در هزار
ریزمغذی ها محلول  پاشی ۱-۱/۵ کیلوگرم در ۱۰۰۰لیتر
کلسیم و بر ۱-۱/۵ در هزار
کمک به استقرار بهتر بوته و رشد رویشی بوته

هدف : ایجاد سطح سبزینگی کافی جهت فتوسنتز بالاتر در مراحل گلدهی و باردهی

زمان مصرف : مرحله ۸-۶ برگی

روش مصرف : محلول پاشی / کود آبیاری

آفت و بیماری این دوره :

سفیدبالک ، شته

مبارزه آفت و بیماری :

 • سفید بالک : استارکل ، آزادیراختین اسپیرو مسیفین ، اسپیرو تترامات تیامتوکسام ، لامباداسای هالو ترین
 • شته : ایمیداکلوپراید کنفیدور، دی کلرووس،پریمیکارب،فلونیکامید

عملیات لازم برای مدیریت تلفیقی :

 • نصب توری
 • حذف علفهای هرز داخل و بیرون گلخانه
 • عدم مصرف کود های ازت بالا
گل دهی

گلدهی

نوع کود نحوه مصرف میزان مصرف در ۱۰۰۰متر مربع
نیترات کلسیم کود آبیاری ۲-۴ کیلوگرم
کود کامل ۲۰- ۲۰ – ۲۰ ۲-۴ کیلوگرم
مونوپتاسیم فسفات ۲-۴ کیلوگرم
فسفیت پتاسیم فسگارد محلول  پاشی ۲-۳ لیتر در ۱۰۰۰ لیتر آب
اسید آمینه ۱-۲ لیتر در ۱۰۰۰ لیتر آب

 

تقویت جوانه های گل و جلوگیری از ریزش آنها

هدف : افزایش گلدهی و کاهش سقط گل افزایش تعداد گل در هر بند

زمان مصرف : آغاز گلدهی

روش مصرف : محلول پاشی / کود آبیاری

آفت و بیماری این دوره :

کنه دو نقطه ای ،سفیدک داخلی، کپک خاکستری 

مبارزه آفت و بیماری :

 • کنه : کنه مایت ،پست اوت ، آبامکتین ، نیسورونبی فنازیت تترادیفون،سایفلومتوفن
 • سفیدک داخلی : فسفایت ، اکسی کلرورمس ، سایموکسینیل ، پروپاموکارب هیدروکلراید + فلوپیکولید،سیازوفامید، سایموکسینیل + فاموکسادون
 • عملیات لازم برای مدیریت تلفیقی :
 • استفاده از کنه های شکارگر
 • ضدعفونی وسایل 
 • کاهش ایجاد زخم روی بوته  ها 
 • کنترل  رطوبت و دما هوادهی منظم حذف برگ های آلوده و سوزاندن آ نها
تشکیل میوه

خیار گلخانه ای

نوع کود نحوه مصرف میزان مصرف در ۱۰۰۰متر مربع
مونوپتاسیم فسفات ۳۶-۱۲-۱۲ کود آبیاری ۲-۴ کیلوگرم
نیترات کلسیم ۲-۴ کیلوگرم
اسید هیومیک ۲-۱/۵ لیتر
باسفولیر اکتیو محلول  پاشی ۱-۱/۵ کیلوگرم  در ۱۰۰۰ لیتر آب
کلبر/کلات/کلسیم و بر ۱-۱/۵ کیلوگرم  در ۱۰۰۰ لیتر آب

 

افزایش کیفیت و بازارپسندی محصول

هدف : تشکیل میوه و پیشگیری از بد فرم شدن میوه خیار

زمان مصرف : تشکیل میوه

روش مصرف : محلول پاشی / کود آبیاری

آفت و بیماری این دوره : سفیدک داخلی ، کپک خاکستری بوترایتیس ، کنه دو نقطه ای

مبارزه آفت و بیماری :

 • سفیدک داخی : دومارک میلدی کیور سولفور بیکربنات پتاسیم آزوکسی استروبین + دیفکونازول، تری فلوکسی استروبین + فلئوپیرام
 • کنه: کنه مایت ، پست اوت ، آبامکتین ،نیسورون ، بی فنازیت، تترادیفون، سایفلومتوفن

عملیات لازم برای مدیریت تلفیقی

کنترل دما و رطوبت

اوج باردهی تا آخر برداشت

خیار گلخانه

نوع کود نحوه مصرف میزان مصرف در ۱۰۰۰متر مربع
مونوپتاسیم فسفات کود آبیاری

 

۲-۴ کیلوگرم
تیوسولفات کلسیم ۲-۳ لیتر
نواتک ۱۸-۱۸-۱۸ ۳-۴ کیلوگرم
نیترات پتاسیم ۲-۴ کیلوگرم
بیوفرت / تمارک ۱/۵ لیتر در هزار لیتر آب
ریزمغذی محلول  پاشی ۱ کیلوگرم  در ۱۰۰۰ لیتر آب
سولفات پتاسیم ۱-۲ کیلوگرم  در ۱۰۰۰ لیتر آب

 

افزایش عملکرد و کاهش فاصله بین چین ها

هدف : بهبود راندمان تولید افزایش کیفیت و کمیت محصول

زمان مصرف : اوج باردهی

روش مصرف : محلول پاشی / کود آبیاری

آفت و بیماری این دوره : سفیدک پودری ، لکه زاویه ای ، کنه

مبارزه آفت و بیماری :

 • سفیدک پودری : دومارک میلدی کیور سولفور بیکربنات پتاسیم آزوکسی استروبین + دیفکونازول، تری فلوکسی استروبین + فلئوپیرام
 • کنه: کنه مایت ، پست اوت ، آبامکتین ،نیسورون ، بی فنازیت، تترادیفون، سایفلومتوفن

عملیات لازم برای مدیریت تلفیقی

کنترل دما و رطوبت

مطالب مرتبط :

راهنمای کشت بادنجان 

معرفی ارقام بادنجان 

 

ارسال یک دیدگاه

0

بالا

X