profile avatar

عناصر ماکرو در بهبود عملکرد گیاهان تاثیر بسزایی دارند. در گندم نیز محلول‌پاشی این عناصر می‌تواند نقش مهمی در افزایش وزن هزار دانه آن داشته باشد و کیفیت محصول را ارتقا بخشد.

profile avatar

کود دهی صحیح به مرکبات باید به حفظ قدرت رویش و میوه دهی درختان کمک نماید. اگر درختان مرکبات قدرت رویش نداشته باشند , تولید میوه کاهش می یابد و مرگ سرشاخه ها بوجود می آید.

0

بالا

X