profile avatar

کود دهی صحیح به مرکبات باید به حفظ قدرت رویش و میوه دهی درختان کمک نماید. اگر درختان مرکبات قدرت رویش نداشته باشند , تولید میوه کاهش می یابد و مرگ سرشاخه ها بوجود می آید.

0

بالا

X