0
آیا می دانید
profile avatar

۱۰ علل اصلی عدم موفقیت در سمپاشی ها

۱٫ ﭘﺨﺶ ﺷﺪن نامناسب آﻓﺖﮐﺶ

۲٫ اﺳﺘﻔﺎده از آﻓﺖ ﮐﺶ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ
۳٫ ﻣﯿﺰان ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﺼﺮف آﻓتﮐﺶ
۴٫ ﺳﻢ ﭘﺎﺷﯽ در زمان نامناسب
۵٫ اﺳﺘﻔﺎده از آﻓﺖ ﮐﺶ در دمای نامناسب
۶٫ ﻣﺼﺮف آﻓﺖ ﮐﺶ ﺗﺎرﯾﺦ ﮔﺬﺷﺘﻪ
۷٫ عدم کالیبراسیون دستگاه سمپاشی
۸٫ پی اچ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ آب و ﻣﺤﻠﻮل ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﺗﺎﻧﮏ ﺳمﭘﺎﺷﯽ
۹٫ مقاومت آفت به آفت کش

۱۰٫عدم مشورت با کارشناسان فنی

آلودگی قارچی

ارسال یک دیدگاه

0

بالا

X