0
کود درخت-پسته
profile avatar

زمان : دو تا سه هفته قبل از بیدارشدن درخت

 شروع فعالیت ریشه درخت ، شروع گلدهی و در نتیجه تلقیح و تشکیل میوه 

تغذیه

نوع کود

نحوه مصرف میزان مصرف در هکتار

سولفات آمونیوم

کودآبیاری

 ۵۰-۱۰۰ کیلوگرم

اسید هیومیک مایع /پودر

کود آبیاری

۸-۱۰ لیتر یا۵/۱ تا ۲ کیلوگرم

فولزایم پلاس / اس پی

کود آبیاری

۱ کیلو گرم

نیترات کلسیم کود آبیاری

۵۰ تا ۷۵ کیلوگرم

هدف : جذب فسفر و ازت در نتیجه افزایش فعالیت ریشه، افزایش گلدهی و تلقیح بهتر ، افزایش شاخ و برگ 

زمان مصرف : اواخر اسفند تا شروع باز شدن جوانه ها  

روش مصرف : کود آبیاری 

آفت و بیماری این دوره : پسیل ، شپشک واوی 

مبارزه : سموم ثبتی زیر نظر کارشناس

عملیات لازم برای مدیریت تلفیقی : استفاده از کارت زرد و شخم پای درختان برای کاهش جمعیت حشرات بالغ پسیل 

ارسال یک دیدگاه

0

بالا

X