0
باغ دار پسته
profile avatar
زمان : تورم جوانه

دلیل اهمیت تغدیه در این زمان : تعادل میان میزان رشد گیاهی و میزان باردهی

تغذیه

نوع کود نحوه مصرف میزان مصرف در هکتار
بیوفرت محلول پاشی  ۱ در هزار
جلبک دریایی محلول پاشی ۰٫۵ تا ۱ در هزار
کلات کلسیم و بر  محلول پاشی ۱-۲ در هزار
کلات روی محلول پاشی ۰٫۵ تا ۱ در هزار

هدف : برقراری رشد رویشی مناسب ، پیشگیری از ریزش میوه 

زمان مصرف : اوایل فروردین زمان تورم جوانه ها  

روش مصرف : محلول پاشی

آفت و بیماری این دوره : پسیل ، سرخرطومی زنجره پروانه چوبخوار

مبارزه : سموم ثبتی زیر نظر کارشناس و برای سرخرطومی دیازینون همزمان با ظهور حشره کامل

عملیات لازم برای مدیریت تلفیقی : استفاده فرمون جهت ردیابی پروانه چوبخوار و از کارت زرد برای شکار حشرات بالغ پسیل 

ارسال یک دیدگاه

0

بالا

X