0
آیا می دانید
profile avatar

درخت پسته نسبت به سرمای دیررس بهاره حساس می باشد و دمای انجماد و حتی نزدیک به آن نیز خسارات فراوانی ایجاد می کند.

جهت جلوگیری از خسارات جبران ناپذیر باغات  گاهی محلول پاشی یک ترکیب  ضد تنش به همراه اسید آمینه و مواد محرک رشد نه تنها از ریزش گل جلوگیری می نماید بلکه نسبت به تنش سرمایی  گیاه را مقاوم  می سازد .

ضدتنش

ارسال یک دیدگاه

0

بالا

X