0
آیا می دانید
profile avatar
عوامل مؤثر بر حلالیت:

۱)اثر PH   حلالیت بسیاری از رسوب ها و مواد نامحلول تحت تأثیر غلظت یون هیدرونیوم   H3O+ حلال قرار دارد .حلالیت رسوب هایی تحت تأثیر PH  قرار می گیرد که یا آنیون آنها خواص بازی داشته باشد و یا کاتیون آنها خواص اسیدی از خود نشان دهد و یا آنکه هم آنیون و هم کاتیون ویژگی های اسیدی و بازی ازخود نشان دهند .

۲) اثر یون مشترک حلالیت یک رسوب در محلولی که دارای یون مشترک با سیستم تعادلی است به شدت کاهش می یابد . بطور مثال اگر به محلول سیرشده ی نمک طعام چند قطره محلول سدیم سولفات بیفزاییم محلول کدر می شود که نشانگر تشکیل رسوب    NaCl   است ، یعنی حلالیت نمک طعام در حضور یون سدیم سولفات کاهش یافته است

۳)اثر یون غیر مشترک حلالیت یک رسوب در محیطی که حاوی یون های غیر مشترک با سیستم تعادلی باشد با شرط اینکه یکی از یون ها با یون های سیستم تعادلی ایجاد رسوب یا گاز کند به شدت افزایش می یابد .

۴)اثر نوع حلال :  حلالیت رسوب ها در محلول های رقیق الکترولیتی افزایش می یابد به شرطی که محلول الکترولیت فاقد یون مشترک با رسوب باشد . دلیل این امر این است که یونهای الکترولیت یا همان حلال ، یون های با بار مخالف حاصل از حلالیت رسوب را احاطه می کنند و با خنثی تر کردن بار آنها جاذبه یون های حاصل از رسوب را کاهش داده و سبب افزایش رسوب می شوند. این اثر که به اثر الکترولیت مشهور است به بار گونه ها وابسته است .

ارسال یک دیدگاه

0

بالا

X