0
درخت سیب
profile avatar

شروع باز شدن برگ ها تا تورم جوانه گل

هدف : 

کمک به استارت قوی تر درخت، تحریک ریشه زایی بهتر و بهبود تشکیل میوه

زمان مصرف : 

بیدار شدن درخت و شروع رشد ریشه

ترکیباتی که به صورت کود آبیاری هستند در ابتدای باز شدن برگ ها 

ترکیبات محلول پاشی در زمان تورم جوانه های گل

روش مصرف : 

محلول پاشی / کود آبیاری

تغذیه : 

 

 

نحوه مصرف

میزان مصرف

اسید هیومیک

کود آبیاری ۴-۱۰لیتر در هکتار

فولزایم

کود آبیاری

۱ کیلوگرم در هکتار

اوره فسفات یا مونوآمونیوم فسفات

کود آبیاری

۱۵-۲۵ کیلوگرم در هکتار

سولفات آمونیوم

کود آبیاری

۱۰۰-۵۰ کیلوگرم در هکتار

اسید بوریک یا کلات بور محلول پاشی

۱-۵درهزار

سولفات روی کلات روی

محلول پاشی

۱-۳درهزار

اوره (مایع یا گرانول ) محلول پاشی

۲-۵درهزار

بیوفرت محلول پاشی

۱-۲درهزار

آفت و بیماری این دوره : لکه سیاه و آتشک

مبارزه با آفت و بیماری : لکه سیاه : دودین کاپتان کروزکسیم متیل تری فلوکسی استروبین 

عملیات لازم برای مدیریت تلفیقی : با نظرکارشناس برای کنترل آتشک اقدام شود اصلاح روش آبیاری 

ارسال یک دیدگاه

0

بالا

X