profile avatar

کرم خراط یا پروانه چوبخوار فری یکی از آفات مهم چوبخوار در ایران است و دارای میزبان های مهمی در بین درختان میوه می باشد.

0

بالا

X