0
آیا می دانید ؟
profile avatar
میکروکوک ها در طبیعت فراوانند .نیاز تغذیه ای بسیار کمی داشته و روی محیط های معمولی رشد میکنند و در آزمایشگاه به عنوان عامل مهم آلوده کننده کشت های میکروبی محسوب شده و در میکروبیولوژی هوا بعد از باسیلوس ها در درجه دوم اهمیت قرار دارند.

ارسال یک دیدگاه

0

بالا

X