0
آیا می دانید ؟
profile avatar
پیاز زعفران

کود آلی حیوانی باید یک تا دو ماه قبل از اولین آبیاری و شروع گلدهی به مزارع زعفران داده شود.این امر موجب کاهش آلودگی های میکروبی و افزایش عیار صادراتی زعفران، می گردد.

 

ارسال یک دیدگاه

0

بالا

X