0
آیا می دانید ؟
profile avatar

پیاز زعفران در بازه زمانی شهریور تا مهرماه در خواب یا رکود ظاهری به سر میبرد در این مرحله تمایز یابی جوانه های برگی اواخر تیر تا مرداد ماه انجام می شود و تمایز یابی جوانه های گل دهه ی دوم مرداد تا شهریور ادامه دارد .

بهترین زمان جابه جایی پیاز ها در  دوره رکود واقعی یا خواب حقیقی است که از اوایل خرداد ماه تا اواخر تیرماه می باشد .

ارسال یک دیدگاه

0

بالا

X