0
آیا می دانید ؟

پیاز زعفران در بازه زمانی شهریور تا مهرماه در خواب یا رکود ظاهری به سر میبرد در این مرحله تمایز یابی جوانه های برگی اواخر تیر تا مرداد ماه انجام می شود و تمایز یابی جوانه های گل دهه ی دوم مرداد تا شهریور ادامه دارد .

بهترین زمان جابه جایی پیاز ها در  دوره رکود واقعی یا خواب حقیقی است که از اوایل خرداد ماه تا اواخر تیرماه می باشد .

ارسال یک دیدگاه

0

بالا

X