0
profile avatar

I) بسیاری از علف کش ها به راحتی از خاک ها شسته می شوند و بدین طریق به رقیق شدن محلول سمّی در خاک ها کمک می نمایند و این موضوع کنترل علف های هرز را کاهش می دهد .

II) شسته شدن علف کش ها می تواند به خسارت زایی گیاهانی که ریشه های عمیق تری دارند ، منجر گردد .

III) در خاک های شنی لوم و لوم شنی ممکن است از حالت انتخابی بودن علف کش ها کاسته شود زیرا غلظت زیادی از علف کش ها در اثر آبشویی در منطقه ای از عمق خاک فراهم می آیند که همزمان به مرگ علف های هرز و گیاهان اصلی می انجامند .

IV) خاک های لوم و لومی سیلت در شرایط عادی معمولاً علف کش ها را در خاک سطح الارض نگه می دارند لذا گیاهان زینتی که ریشه های عمیق دارند ، خسارت نمی بینند و فقط علف های هرز کنترل می شوند .

V) خاک های آلی نیز باعث نگهداری علف کش ها در خاک سطح الارض می شوند امّا مقدار علف کش قابل دسترس برای جذب توسط ریشه های علف های هرز و کنترل مناسب آن ها کافی نیست ولیکن باید مقادیر بیشتری از علف کش ها مصرف شوند .

VI) خاک های رسی دارای خصوصیاتی بینابین خاک های آلی و خاک های لومی سیلت در جذب و کارآیی علف کش های خاک هستند

 

ارسال یک دیدگاه

0

بالا

X