0
انحلال پذیری
profile avatar

میزان انحلال پذیری برخی از ترکیبات معدنی در دماهای مختلف ، در فشار ۱ اتمسفر و در محلول آبی

نام ماده فرمول شیمیایی ۰°c ۱۰°c ۱۵°c ۲۰°c ۳۰°c ۴۰°c ۵۰°c ۶۰°c ۷۰°c ۸۰°c ۹۰°c ۱۰۰°c
آمونیوم سولفات (NH4)2SO4 ۷۰٫۶ ۷۳   ۷۵٫۴ ۷۸٫۱ ۸۱٫۲ ۸۴٫۳ ۸۷٫۴   ۹۴٫۱   ۱۰۳
آمونیوم     دی‌هیدروژن فسفات NH4H2PO4   ۲۲٫۷ ۳۹٫۵   ۳۷٫۴ ۴۶٫۴ ۵۶٫۷ ۶۹٫۰ ۸۲٫۵ ۹۸٫۶ ۱۱۸٫۳ ۱۴۲٫۸
آمونیوم تیوسولفات (NH4)2S2O3       ۱۷۳   ۲۰۵       ۲۶۹    
آمونیوم سولفیت (NH4)2SO3 ۴۷٫۹ ۵۴   ۶۰٫۸ ۶۸٫۸ ۷۸٫۴   ۱۰۴   ۱۴۴ ۱۵۰ ۱۵۳
کلسیم بی‌کربنات Ca(HCO3)2 ۱۶٫۱     ۱۶٫۶   ۱۷٫۱   ۱۷٫۵   ۱۷٫۹   ۱۸٫۴
کلرید کلسیم CaCl2 ۵۹٫۵ ۶۴٫۷   ۷۴٫۵ ۱۰۰ ۱۲۸   ۱۳۷   ۱۴۷ ۱۵۴ ۱۵۹
کلسیم نیترات Ca(NO3)2       ۱۲۱٫۲                
مونوکلسیم فسفات Ca(H2PO4)2       ۱٫۸                
کلسیم نیترات تتراهیدرات Ca(NO3)2.4H2O ۱۰۲ ۱۱۵   ۱۲۹ ۱۵۲ ۱۹۱       ۳۵۸   ۳۶۳
کلسیم سولفات CaSO4.2H2O ۰٫۲۲۳ ۰٫۲۴۴   ۰٫۲۵۵ ۰٫۲۶۴ ۰٫۲۶۵   ۰٫۲۴۴   ۰٫۲۳۴   ۰٫۲۰۵
کلرید مس CuCl ۶۸٫۶ ۷۰٫۹   ۷۳ ۷۷٫۳ ۸۷٫۶   ۹۶٫۵   ۱۰۴ ۱۰۸ ۱۲۰
کلرید منیزیم MgCl2 ۵۲٫۹ ۵۳٫۶   ۵۴٫۶ ۵۵٫۸ ۵۷٫۵   ۶۱   ۶۶٫۱ ۶۹٫۵ ۷۳٫۳
نیترات منیزیم Mg(NO3)2 ۶۲٫۱ ۶۶   ۶۹٫۵ ۷۳٫۶ ۷۸٫۹   ۷۸٫۹   ۹۱٫۶ ۱۰۶  
منیزیم سولفات MgSO4 ۲۲ ۲۸٫۲   ۳۳٫۷ ۳۸٫۹ ۴۴٫۵   ۵۴٫۶   ۵۵٫۸ ۵۲٫۹ ۵۰٫۴
پتاسیم استات KC2H3O2 ۲۱۶ ۲۳۳   ۲۵۶ ۲۸۳ ۳۲۴   ۳۵۰   ۳۸۱ ۳۹۸  
پتاسیم کربنات K2CO3 ۱۰۵ ۱۰۹   ۱۱۱ ۱۱۴ ۱۱۷ ۱۲۱٫۲ ۱۲۷   ۱۴۰ ۱۴۸ ۱۵۶
پتاسیم کلرات KClO3 ۳٫۳ ۵٫۲   ۷٫۳ ۱۰٫۱ ۱۳٫۹   ۲۳٫۸   ۳۷٫۵ ۴۶ ۵۶٫۳
پتاسیم کلرید KCl ۲۸ ۳۱٫۲   ۳۴٫۲ ۳۷٫۲ ۴۰٫۱ ۴۲٫۶ ۴۵٫۸   ۵۱٫۳ ۵۳٫۹ ۵۶٫۳
مونوپتاسیم فسفات KH2PO4 ۱۴٫۸ ۱۸٫۳   ۲۲٫۶ ۲۸ ۳۵٫۵ ۴۱ ۵۰٫۲   ۷۰٫۴ ۸۳٫۵  
بی‌کربنات پتاسیم KHCO3 ۲۲٫۵ ۲۷٫۴   ۳۳٫۷ ۳۹٫۹ ۴۷٫۵   ۶۵٫۶        
بی‌سولفات پتاسیم KHSO4 ۳۶٫۲     ۴۸٫۶ ۵۴٫۳ ۶۱   ۷۶٫۴   ۹۶٫۱   ۱۲۲
پتاسیم هیدروکسید KOH ۹۵٫۷ ۱۰۳   ۱۱۲ ۱۲۶ ۱۳۴   ۱۵۴       ۱۷۸
پتاسیم نیتریت KNO2 ۲۷۹ ۲۹۲   ۳۰۶ ۳۲۰ ۳۲۹   ۳۴۸   ۳۷۶ ۳۹۰  
سولفات پتاسیم K2SO4 ۷٫۴ ۹٫۳   ۱۱٫۱ ۱۳ ۱۴٫۸   ۱۸٫۲   ۲۱٫۴ ۲۲٫۹ ۲۴٫۱
سدیم سولفات Na2SO4 ۴٫۹ ۹٫۱   ۱۹٫۵ ۴۰٫۸ ۴۸٫۸   ۴۵٫۳   ۴۳٫۷ ۴۲٫۷ ۴۲٫۵
سدیم تیو سولفات Na2S2O3 ۷۱٫۵     ۷۳   ۷۷٫۶       ۹۰٫۸   ۹۷٫۲
روی سولفات ZnSO4 ۴۱٫۶ ۴۷٫۲   ۵۳٫۸ ۶۱٫۳ ۷۰٫۵   ۷۵٫۴   ۷۱٫۱   ۶۰٫۵

ارسال یک دیدگاه

0

بالا

X