0
آیا می دانید
profile avatar
CEC یا همان ظرفیت تبادل کاتیونی موثر ترین عامل در جذب عناصر معدنی خاک می باشد که این شاخص در خاک های شنی پایین است .

ظرفیت تبادل کاتیونی  در انواع مختلف بافت خاک برحسب meq/100g

  • شنی                           ۲-۴
  • لومی شنی                ۲-۱۷
  • لومی                          ۸-۱۶
  • سیلتی لومی            ۹-۲۶
  • رسی                         ۵-۵۸

 

ارسال یک دیدگاه

0

بالا

X