0
profile avatar

از بین بیماری های مخرب گلخانه بیماری سفیدک داخلی را می توان نام برد. بیماری سفیدک داخلی یک از بیماری های مهم خانواده کدوییان بوده که عامل آن شبه قارچ Pseudoperonospora cubensis  می باشد.

این بیماری یکی از مخرب ترین بیماری های گیاهی است که اغلب در مناطق جالیزکاری به ویژه در کشت های گلخانه ای و زیرپلاستیک می باشد.

علائم بیماری

عامل بیماری سفیدک داخلی (سفیدک دروغی) در واقه از گروه شبه قارچ ها است. اولین علائم بیماری پس از خیس شدن سطح برگ ها و درجه حرارت کمتر از ۱۸ درجه سانتی گراد با جوانه زدن اسپورهای این شبه قارچ در سطح زیرین برگ ها شروع میگردد.

علائم بیماری در ابتدا با ایجاد نقاط سبز کم رنگ به صورت موزاییکی در پهنه برگ نمایان می شود . سپس لکه های سبز رنگ به زردی گراییده و به وسیله ی رگبرگ ها محدود می شود.

این لکه ها ابتدا در برگهای میانی بوته  ایجاد و در شرایط مناسب کل بوته را آلوده می کند.

پشت برگ ها ظاهر کرکی به رنگ ارغوانی تیره تا خاکستری روشن دارند که اندام رشدیافتهاین شبه قارچ می باشند.

با پیشرفت این بیماری و توسعه لکه ها و اتصال آنها به یکدیگر کل سطح برگ ها خشک شده و به تدریج می ریزند.

این بیماری کلیه مراحل رشدی گیاه را تحت تاثیر قرار می دهد و با از بین بردن اندام هوایی کاهش رشد گیاه را سبب می شود که به دلیل چند چرخه ای بودن عامل بیماری و همه گیری سریع آن عملکرد محصول به شدت افت می کند.

این شبه قارچ در دمای ۱۰-۲۶/۵ درجه سانتی گراد می تواند گیاه را آلوده کند اما دمای مطلوب برای رشد و گسترش آن ۱۶ تا ۱۸ درجه سانتبگراد است.

در هوای مرطوب اسپور های شبه قارچ می توانند به وسیله باد لباس و ادوات آلوده می توانند گلخانه های مجاور را آلوده کنند.

زمستان گذرانی اسپورهای این شبه قارچ رو بقایای گیاهان می باشد که دیواره ضخیمی به ناماووسپور دارندکه می توانند در سرما و هوای خشک زنده بمانند.

بعد از کشت گیاهان حساس اسپورها جوانه می زنند و از راه روزنه برگ وارد بافت گیاه می شوند.

سفیدک داخلی روی دمبرگ ها و ساقه نیز زخم های دراز سطحی و زرد متمایل به قهوه ای ایجاد می کند. اما میوه کمتر تحت تاثیر  مسقیم قارچ سفیدک داخلی قرار می گیرد.

البته ممکن است دراثر این بیماری میوه ها کوچک و بدطعم شود. آلودگی بوته خیار به سقیدک داخلی در نهایت ریزش گل توقف رشد وکاهش شدید عملکرد را در پی خواهد داشت.

تفاوت سفیدک داخلی و سطحی

عامل این دو بیماری نیز کاملا متفاوت است از آن جایی که سموم کنترل آنها متفاوت است بنابراین تشخیص درست آن ها دارای اهمیت بالایی می باشد.

بیماری سفیدک سطحی نیز از مهمترین بیماری های گیاهی خانواده کدوئیان است که در نواحی معتدل نسبتا خشک مشاهده گردد.

نشانه های این بیماری به صورت لکههای سفید پودری شکل روی برگ و ساقه می باشد که به تدریج سطح آن را فرا می گیرد .

عامل بیماری سفیدک سطحی حقیقی و یا پودری ( Erysiphe cichoracearum )  فرم غیر جنسی و (Sohaerotheca fuliginea) فرم جنسی است.

اولین علائم بیماری سفیدک سطحی به صورت لکه های کوچک سفید آرد آلود روی برگ ها و ساقه ها می باشد.به طوری که به تدریج سطحبرگ ها را پودر سفید تا خاکستری رنگی فرا میگیرد و خیلی زود بیماری گسترش پیدا کرده و طی مدت کوتاهی هر دو سطح برگ را فرا می گیرد.

برگ های مبتلا سفید خشک و شکننده می شوند.در نهایت این بیماری از طریق کاهش رشد و فتوسنتز منجر به کاهش تعداد و اندازه میوه و کوتاه کردن دوره برداشت شده و منجر به بروز خسارت می گردد.

 

 

 

ارسال یک دیدگاه

0

بالا

X