0
درخت سیب
profile avatar
زمان

بهمن و اسفند

تغذیه

نوع کود

نحوه مصرف

میزان مصرف

کود کامل  NPKگرانوله به همراه ریز مغذی

اختلاط با خاک

۱۵۰-۵۰۰ کیلوگرم در هکتار

کود دامی یا سایر کود های آلی

۲ -۳۰  تن      در هکتار

سولفات روی

۱۰-۳۰ کیلوگرم در هکتار

سولفات منیزیم

۱۰-۳۰ کیلوگرم در هکتار

 

هدف
 • آماده سازی درختان برای شروع بهتر
 • بهبود خصوصیات فیزیکی شیمیایی و بیولوژیکی خاک و در نتیجه افزایش حاصلخیزی خاک
زمان مصرف

اواخر زمستان پس از برطرف شدن خطر برف و سرما

روش مصرف

کاربرد نواری

کود باغ سیب

چالکود

کود باغ سیب

گیاه پزشکی
 • آفت و بیماری این دوره شپشک سپردار آتشک کنه شانکر باکتریایی و قارچی
 • مبارزه با آفت و بیماری مشاهده  شده
 • شپشک سپردار: روغن امولوسیون شونده دیازینون کلروپیریفوس
 • کنه ها (تارتن و قرمز): کلوفتزین ، پروپارژیت ، روغن امولوسیون شونده
 • آتشک و شانکرها: اکسی کلرورمس ،اکسید مس ، مخلوط بردو
عملیات لازم برای مدیریت تلفیقی
 • جمع آوری میوه های آلوده به آفات 
 • هرس و سوزاندن سرشاخه و برگهای آلوده
 • ضدعفونی ابزار هرس
 • استفاده از کارتن یا گونی دور تنه درختان جهت جلوگیری از آلودگی به کرم سیب
 •  انجام زهکشی در زمین های دارای لایه زیر سخت جهت مبارزه با بیماری های خاکزی
 •  حذف درختان آلوده

ارسال یک دیدگاه

0

بالا

X