0
کلزا
profile avatar

کلزا (Brassica napus)، یکی از گیاهان دانه‌روغنی مهم در مناطق معتدل بوده و دارای طیف نسبتاً وسیعی از سازگاری اقلیمی است.

 

 • ۱- آبیاری قبل از کشت دو مزيت مهم دارد : اول اينکه علف هاي هرز جوانه زده و ميتوان با مصرف علف کش ها ي مخصوص کنترل نمود تا طول فصل دچار مشکل نشود دوم اينکه مزيت مهم ديگر آن تامين رطوبت لازم براي شخم و ايجاد بستر مناسب براي کشت است.
  بعد از بذر کاري نيز آبياري انجام مي شود ۴ تا ۵ روز پس از اين آبياري بايد مجددا مزرعه آبياري شود تا خاک نرم شود و گياهچه ها راحت از خاک خارج شوند اين گياه به سله بستن خاک حساس است.

 

 • ۲- کاشت زود هنگام باعث جذب مقدار زيادي آب و مواد غذايي در پاييز و رشد زياد بوته ها مي شود که بقاياي گياه در زمستان را کاهش مي دهد.

 

 • ۳- کاشت ديرهنگام هم باعث کوچک ماندن گياه و عدم ذخيره کافي مواد غذايي مي شود که خطر سرمازدگي را افزايش مي دهد.

 

 • ۴- مصرف زياد بذر موجب افزايش حساسيت به سرما در کلزا کاهش شاخه زايي و افزايش ورس در سطح مزرعه شده ئ عملکرد کاهش مي يابد.

 

 • ۵- مرحله ي روزت دوره اي از رشد رويشي کلزا است که تا اواخر زمستان ادامه مي يابد در طي مرحله روزت در صورت رعايت تاريخ کاشت تعداد ۶ تا ۸ برگ ايجاد نموده و ريشه کلزا تا عمق ۱۵ سانتي متري در خاک نفوذ مي نمايد ضخامت طوقه به ۸ ميلي متر ميرسد در صورت رشد کافي و ايجاد روزت کامل بوته کلزا قادر است بدون پوشش برف تا -۱۸ در جه سانتيگراد را تحمل نمايد

 

 • ۶- خاک مناسب کشت کلزا خاک لومي رسي مي باشد که به فرسايش توسط باد حساس نيست از کشت آن در خاک هاي شني حساس به فرسايش بادي بايد خودداري کرد

 

 • ۷- عدم تحمل شرايط غرقابي خاک توسط کلزا لازم است آن را در خاک داراي زهکشي مناسب کشت کرد و پي اچ مناسب براي کشت آن بين ۶ تا ۷ مي باشد پي اچ بالاي ۷ عملکرد آن را کاهش مي دهد.

 

 • ۸- کلزا بيماري هاي مشترک با گوجه فرنگي سيب زميني پنبه چغندر قند کنجد کلم شاهي شلغم تربچه تره و کاهو دارد و نبايد با اين محصولات در تناوب قرار بگيرد يابا فاصله زماني ۳ سال کاشته شود کلزا نبايد با ميزبان حساس به شته ها در يک مزرعه کاشته شود چون کلزا به شته ها بسار حساس است.

 

 • ۹- بذر کلزا کوچک است و قدرت رشد کمي دارد به همين جهت تماس کامل بذر با خاک ضرورت دارد.

 

 • ۱۰- بذور قبل از کاشت با سمومي مانند رورال تي اس تيرام کاپتان و کاربوکسين تيرام براي جلوگيري از بيماري هاي خاکزي و دور شدن مورچه ها و حشرات ضد عفوني شوند.

 

 • ۱۱- از علفکش هاي اختصاصي کلزا واچ و بوتيزان استار را مي توان نام برد ، واچ علفکش انتخابي و پس رويشي براي کنترل علف هاي هرز پهن برگ مزارع کلزا است که در مرحله ۲ تا ۶ برگي علف هاي هرز و ميزان ۰/۸ ليتر در هکتار مصرف مي شود بوتيزان استار نيز علف کش دو منظور براي کنترل علف هاي هرز پهن برگ و باريک برگ يکساله در مزارع کلزاست که پس از کشت و قبل از آبياري کلزا و يا حداکثر تا ظهور برگه هاي اوليه علف هاي هرز ۲/۵ ليتر در هکتار استفاده مي گردد.

 

 • ۱۲- مقاومت کلزا نسبت به خشکي کمتر از گندم است کلزا با خروج از مرحله ي نموي رزت به تدريج به تنش رطوبتي حساس مي شود.

 

 • ۱۳- دانه هاي کلزا به ريزش بسيار حساس است تاخير در برداشت باعث ريزش شديد دانه مي شود و زودهنگام باعث باقي ماندن کلروفيل و دانه هاي سبز رنگ ميشود که حذف کلروفيل از روغن بسيار سخت است .

 

 • ۱۴- در نواحي با تابستان هاي مرطوب استفاده از علف کش هاي پاراکوات با نام تجاري گراماکسون به ميزان دو ليتر در هکتار سبب خشک شدن برگها شده و يکنواختي و سرعت خشک شدن دانه ها افزايش مي يابداين علف کش را ميتوان چند روز قبل از برداشت مصرف کرد .

ارسال یک دیدگاه

0

بالا

X