0
اسپرس
profile avatar
شرایط آب و هوایی مورد نیاز کشت اسپرس

اسپرس نسبت به سرما و خشکی مقاوم است و گیاه استقرار یافته آن بیش ازیونجه در سرما مقاومت دارد از همین رو اسپرس غالبا در مناطق سرد با زمستان های سرد کشت می شود.

کاهش دمای هوا در اسپرس کمتر از یونجه آسیب میزند گرچه در مراحل اولیه رشد ممکن است از سرما آسیب ببیند ولی  ماه بعد از استقرار مقاومت قابل توجهی به سرما نشان می دهد.

خاک مناسب

اسپرس در اراضی آهکی خشک و نسبتا سبک به خوبی رشد می کند اما زمین های اسیدی یا شور عملکرد کاهش می یابد.

کشت اسپرس در اراضی آهکی و ضعیف مزیت نسبت به یونجه و شبدر دارد این گیاه در خاک های فقیر که مناسب یونجه نیستند به خوبی رشد می کند.

البته این این گیاه در خاک هایی که سطح آب های زیرزمینی بالاست و زمین زهکش مناسبی ندارد توصیه می شود.

در مراحل اولیه به شوری حساس است اما با افزایش سن گیاه این حساسیت کم می شود.

نیاز آبی

اسپرس به عنوان یک گیاه مقاوم به خشکی معروف است ، آبیاری بیش از حد منجر به ایجاد پوسیدگی طوقه و ریشه وکوتاهی عمر اسپرس می شود.

به طور کلی زراعت اسپرس نسبت به یونجه عملکرد کمتر و دوام کمتری دارد اما در شرایط خاص مانند خشکی و فقر خاک گزینه ی مناسبی است.

کشت و کار

اسپرس یک گیاه چندساله که عمر مفید آن بین ۳ تا ۶ سال است دارای ریشه های طویل به طول ۳ متر می رسد

در شرایط کشت مخلوط در کنار سایر گیاهان علوفه ای کشت میشود.

به دلیل بنیه قوی تر از یونجه در  هفته ابتدایی رویش نسبت به یونجه از نظر رویش رشد ریشه و قسمت های هوایی برتر از یونجه است.

این برتری موجب افزونی عملکرد در سال اول و چین اول می گردد.

کشت این گیاه در پاییز و بهار امکان پذیر است اما کشت بهاره عملکرد بهتری دارد

دمای جوانه زنی

دمای جوانه زنی این گیاه ۵ درجه سانتی گراد است منظور از دمای جوانه زنی دمای خاک است .یعنی هنگامی که دمای هوا به ۱۰تا۱۵ درجه رسید دمای خاک به ۷ رسیده و آماده ی کشت می شود.

باید در نظر داشت که این گیاه در اوایل رشد و استقرار به سرما حساس است.بنابراین در مناطقی که زمستان سرد دارند کشت بهاره آن می تواند خطر سرمازدگی را کاهش دهد.

تعیین تاریخ کاشت

درصورت کشت پاییزه تاریخ کاشت طوری تنظیم شود که گیاه در پاییز و قبل از رسیدن فصل سرما در مرحله ۲ تا ۴ برگی باشد و در بهار احتمال یخبندان زمین نباشد.

در کشت بهاره انجام یک شخم پاییزه عمیق به عمق   ۲۵ تا  ۳۰ سانتی متری ضروری است .

در این زمان میتوان کود دامی را نیز به زمین اضافه کرد .بعد از آماده سازی زمین در فصل بهار ۲۰۰تا۲۵۰ کیلوگرم در هکتار فسفات آمونیوم ۱۵۰کیلوگرم پتاسیم و ۵۰ تا ۷۵ کیلوگرم در هکتار کود اوره به عنوان استارتر به خاک اضافه می شود.

بعد از هر چین نیز حداقل ۵۰ کیلوگرم کود اوره  استار تر به خاک اضافه می گردد.

کود استارتر

گیاهان خانواده لگوم با برقراری نوعی رابطه مثبت با باکتری های ریزوبیوم موجود در خاک در طول فصل رویشی میتواند تا ۶۰ درصد نیتروژن مورد نیاز خود را تامین کند.

برای برقراری این رابطه نیاز است که مقدار ۵۰تا۷۵ کیلوگرم در هکتار کود اوره به عنوان استارتر مصرف شود تا گیاه قبل از توسعه کامل ریشه و برقراری ارتباط با ریزوبیوم ها از نیتروژن استفاده کند.

جهت ایجاد مزرعه ای  یک دست و بادوام استفاده از بذور سالم با قوه نامیه بیش از ۹۵ درصد ضروری است.

همچنین توصیه می گردد که قبل از کشت کود ریزوبیوم مناسب اسپرس را از بازار تهیه و بذرها طبق دستورالعمل شرکت سازنده کود با مایع آغشته و سپس و کشت کنید  

آبیاری

آبیاری  اسپرس مانند یونجه است اما در مقایسه ب آن به آب کمتری نیاز دارد.

در سال اول جهت کنترل بهت علف های هرز چین اول زودتر از موعد انجام میگیرد.

زمان برداشت

برای دستیابی بهتر به عملکرد کمی و کیفی بهتر است گیاه در مرحله ۱۰درصد گلدهی باشد.

توصیه کارشناسان جهت کشت اسپرس همیشه به صورت کشت مخلوط همراه با یونجه بوده است .

 

 

ارسال یک دیدگاه

0

بالا

X