0
profile avatar

عامل بیماری سفیدک داخلی نوعی شبه قارچ Pseudoperonospora cubensis و عامل بیماری لکه زاویه ای نوعی باکتری Pseudomonas syringae pv.lachrymans  است، اما این دو بیماری از نظر علائم ظاهری شباهت زیادی به یکدیگر داشته و گاهی اشتباه تشخیص داده می شوند.

به طوری که اگر بیماری لکه زاویه ای با سفیدک داخلی اشتباه گرفته شود و قارچ کش هایی که برای کنترل سفیدک داخلی استفاده می شوند. برای کنترل لکه زاویه ای تجویز گردند ، هیچ تاثیری در کنترل این بیماری باکتریایی نخواهد داشت.

در بیماری لکه زاویه ای نواحی خسارت دیده در سطح برگ محدود به رگبرگ ها می باشند که دور این لکه ها را هاله روشنی فرا گرفته است.(رنگ سبز کم رنگ تا زرد روشن )

لکه زاویه ای در خیار

این لکه ها ابتدا کلروزه زرد شده و بعد نکروزه قهوه ای سوخته می شوند و معمولا به صورت منفرد در سطح برگ پراکنده شده اند.

در بیماری سفیدک داخلی نیز نواحی خسارت دیده در سطح برگ محدود به رگبرگها می باشند اما هاله ای دوراین لکه ها وجود ندارد .

از طرفی این لکه ها کلروزه بوده و نکروزه نمی شوند و به صورت مجتمع در سطح برگ دیده می شوند بیماری لکه زاویه ای معمولا از برگ ها ی جوان شروع شده و  پایین می رسد اما سفیدک داخلی از برگ های میانی آغاز و آنها را تحت تاثیر قرار می دهد.

 

 

ارسال یک دیدگاه

0

بالا

X