0
profile avatar

منظور از تغذیه صحیح درختان میوه یعنی اینکه عناصر غذایی مورد نیاز متناسب با هر مرحله رشدی درخت تامین شود زیرا درختان در مراحل مختلف رشد نیاز های تغذیه ای و مراقبتی متفاوت دارند .

جهت توصیه ی تغذیه ای اصولی مراحل تشکیل میوه را به شش مرحله اصلی تقسیم می کنیم:

  • بعد از برداشت و قبل از ریزش برگ ها در پاییز

اوره + اسید بوریک + سولفات روی هرکدام با نسبت ۵ در هزار به صورت محلول پاشی

کود های حاوی اسید آمینه مانند تمارک با نسبت ۲ لیتر در هزار

  • متورم شدن جوانه ها تا قبل از شروع گلدهی

کود NPK  با نسبت ۱۰-۵۲-۱۰

به میزان   ۱۵تا ۲۰ کیلوگرم در هکتار همراه آب آبیاری 

کود های حاوی اسید هیومیک ۱ تا ۲ کیلو گرم در هکتار

کود حاوی اسید آمینه مانند تمارک ۱ لیتر در هزار به صورت محلول پاشی طی دو مرحله با فاصله یک هفته 

اسید بوریک + سولفات روی + اوره

هر کدام با نسبت ۳ در هزار به صورت محلول پاشی

  • بعداز ریزش گلبرگ ها تا زمان تشکیل میوه

 کودNPK  با نسبت ۲۰-۲۰-۲۰

به میزان  ۱۵ تا ۲۰ کیلوگرم در هکتار همراه آب آبیاری / ۲- ۴ کیلوگرم محلول پاشی

کود های حاوی اسید آمینه مانند تمارک با نسبت ۲ در هزار

بور مایع ۱۱ درصد

با نسبت ۱ تا ۵/۱ در هزار به صورت محلول پاشی یا محلول پاشی کلبر نیم تا یک در هزار

اسید هیومیک مایع با غلظت ۸ تا ۱۰ لیتر در هکتار همراه آب آبیاری یا ۱ تا ۲ کیلوگرم اسید هیومیک پودر

کلات روی ۱۴ درصد

با نسبت ۱ در هزار

کود میکرو کامل

نوتریمیکس

۲ تا ۴ کیلو گرم در هزار به صورت محلول پاشی طی دو مرحله با فاصله ده روز

  • زمان فندقه شدن تا گردویی شدن میوه

کود های کلسیمی نظیر بیومین کلبر یا کلسیم

با نسبت ۱ تا در هزار به صورت محلول پاشی (در این مرحله از کاربرد نیترات کلسیم به دلیل وجود نیترات باید جلو گیری کرد )

کود اسید آمینه

نسبت ۵/۱ تا ۵/۲ در هزار به صورت محلول پاشی

کودNPK  با نسبت فسفر و پتاس بالا

به میزان  ۲ تا ۴ کیلوگرم در هکتار همراه آب آبیاری

کود ریزمغذی کامل

نوتریمیکس کامل به میزان ۱ کیلوگرم در هزار به صورت محلول پاشی

اسید هیومیک پودری

۲-۴ کیلوگرم در هکتار همراه آبیاری

کلات آهن ۶ درصد به میزان ۵۰ تا ۱۰۰ گرم برای هر درخت همراه آب آبیاری طی دو مرحله با فاصله ی ۱۰ روز

  • گردویی شدن تا برداشت میوه

کودNPK  با نسبت ۳۶-۱۲-۱۲

 به میزان ۱۰ تا ۱۵ کیلوگرم در هکتار همراه با آبیاری

محلول پاشی کلبر با نسبت ۱ در هزار

سولوپتاس به میزان ۱۰ تا ۱۵ کیلوگرم در هکتار همراه با آب آبیاری طی دو مرحله با فاصله ۱۰ روز

 

 

 

ارسال یک دیدگاه

0

بالا

X