0
profile avatar

در اغلب گلخانه ها با سردشدن هوا دریچه های تهویه بسته شده و رفته رفته با جذب دی اکسید کربن موجود در هوای گلخانه توسط گیاهان از غلظت آن کاسته شده و گیاهان برای ادامه رشد و نمو با کمبود این گاز مواجه می شوند.

نزدیک به ۴۰ درصد وزن ماده خشک گیاه را کربن تشکیل داده و از این رو نسبت به سایر عناصر در اولویت تأمین قرار دارد. دی اکسید کربن که در مهمترین فرایند زیستی گیاه شرکت دارد تنها منبع تامین کربن گیاه بوده که غلظت آن در هوای معمولیppm  ۳۰۰ می‌باشد. این مقدار دی اکسیدکربن، کربن مورد نیاز گیاه را تأمین کرده و گیاهان در این شرایط به خوبی رشد می‌کنند.

البته غلظت گاز کربنبک با صنعتی شدن شهرها و افزایش مصرف سوخت فسیلی از میزان ۲۸۵ PPM قسمت در میلیون درقرن ۱۹ به میزان  ۳۲۰ PPM در اواسط قرن ۲۰ افزایش پیدا کرده است.

برای رسیدن به حداکثر عملکرد (در صورت مناسب  بودن سایر عوامل محیطی از جمله دما، نور و آب ) غلظت دی اکسید کربن باید به نقطه ی اشباع برسد .

نقطه اشباع دی اکسید کربن غلظتی از دی اکسید کربن است که با افزایش غلظت آن بر میزان فتوسنتز گیاه افزوده نشود بیشتر گیاهان در غلظت ۱۳۰۰ PPM به نقطه اشباع می رسند.

افزایش غلظت دی اکسید کربن ، اغلب در پاییز و تابستان توصیه می شود زیرا در فصولی که دریچه ها باز هستند اولا افزایش این گاز در محیط گلخانه بیهوده است و ثانیا به علت باز بودن دریچه ها این گاز وارد هوای بیرون شده و به دلیل اصلی ترین عامل گرمایش کره زمین کار صحیحی نخواهد بود.

کربن در گلحانه

فواید غنی سازی دی اکسید کربن 

بعضی از آثار غنی سازی دی اکسید کربن تا حد مطلوب در فصول پاییز و زمستان عبارتند از …

 • افزایش رشد و فتوسنتز
 • کوتاه کردن دوره رشد گیاه ۵ تا ۱۰ درصد 
 • گلدهی قبل از موعد و زودرسی میوه 
 • افزایش کیفیت و بازده میوه دهی
 • افزایش وزن خشک  گیاه 
 • افزایش اندازه و ضخامت برگ ها 
 • بهبود استحکام ساقه گیاه و اندازه گل 
 • کاهش جوانه های ناقص در گل ها و …
 •  نتایج آزمایشات 
 • با افزایش میزان دی اکسید کربن تا ۱۰۰۰ PPM فتوسنتز به اندازه ۵۰ افزایش خواهد یافت .به طور مثال طبق تحقیقات صورت گرفته ، تامین ۱۰۰۰ PPM گاز کربنبک در گلخانه گوجه فرنگی منجر به ۴۸ درصد افزایش محصول در گلخانه خیار منجر به ۲۳ درصد افزایش محصول گشته است . همچنین تزریق دی اکسید کربن در گلخانه گل رز باعث کاهش تعداد شاخه های رویشی افزایش طول و وزن ساقه افزایش طول و وزن ساقه افزایش تعداد گلبرگ ها و بهبود طول دوره محصول دهی شده است .
 • در مورد گل داوودی نیز ضخیم شدن و افزایش ارتفاع ساقه های گل دهنده و گلدهی زودتر و در مورد میخک افزایش ۳۸ درصد ی محصول و نیز افزایش وزن گل ها و ساقه های گل دهنده و جلو افتادن طول دوره گلدهی و تولید قلمه های باکیفیت بهتر گزارش شده است .
 • برای بعضی دیگر از گیاهان مانند گل لاله ، هیچ پاسخی نسبت به اضافه کردن دی اکسید کربن مشاهده نشده است .
 • نکته 
 • هرگز نباید اجازه داد غلظت دی اکسید کربن از حد مجاز بالاتر رود چون نه تنها باعث افزایش عملکرد نمی شود بلکه ممکن است خسارت غیر قابل جبرانی به گیاه وارد شود.میزان بالای دی اکسی کربن در گلخانه ی خیار و گوجه فرنگی موجب از بین رفتن برگ های گیاه می شود.
 • اهمیت تامین کربن 

ارسال یک دیدگاه

0

بالا

X