0
آیا می دانید ؟
profile avatar
اگر تنها به سموم بالغ کش مانند آبامکتین دسترسی دارید بهترین روش مبارزه موثر این است که  ۷ روزبعد مجددا سم پاشی را تکرار کنید

ارسال یک دیدگاه

0

بالا

X