0
آیا می دانید ؟
profile avatar

درشت مولکول های اسید هیومیک فقط از طریق آب آبیاری در دسترس ریشه و در نهایت گیاه قرار می گیرند و عبور و جذب آن ها از طریق روزنه های برگ امکان پذیر نیست .

هیومیک اسید
هیومیک اسید

 

ارسال یک دیدگاه

0

بالا

X