0 آیا می دانید ؟
میکروکوک ها در طبیعت فراوانند .نیاز تغذیه ای بسیار کمی داشته و روی محیط های معمولی رشد میکنند