بهره وري نقش مهم و موثري در رشد توليد و افزايش رقابت پذيري كشورها دارد
افزایش تولید از دو طریق قابل حصول است. یکی افزایش در میزان عوامل تولید و دیگری استفاده بهتر از عوامل تولید.
با اتخاذ مدیریت بهتر بر منابع و بکارگیری روش های جدیدتر در ترکیب این عوامل میتوان تولید بیشتری داشت.
امروزه با توجه به مشکلات خودساخته وعدم توجه به حفظ آب و خاک استفاده بیشتر از عوامل تولید تقریبا غیرممکن به نظر می‌رسد. کشاورزان می بایست توجه بیشتری به استفاده از روشهای جدید در بخش کشاورزی انجام دهند.
انتخاب مشاوران کاربلد واستفاده از کارشناسان خبره و موفق می تواند یکی از راههای شناسایی روش های جدید باشد. که نقش مهمی در اقتصادی بودن کشت یک محصول را عهده داراست . در این صورت حتی در بدترین شرایط صدمات وضررهای حاصل از تولید به نحو چشمگیری کاهش می یابد.
انتخاب بذر مناسب/تراکم کشت/تغذیه مناسب/مبارزه با آفات و بیماری ها/مدیریت مزرعه همه و همه از عوامل موثر در افزایش تولید هستند. برای یک تولید اقتصادی باید و باید تفکر اقتصادی داشت. امروزه کشاورزی تنها یک شغل نیست. در روزهای آینده بیشتر در این زمینه صحبت خواهیم کرد…