در بیش از ۶۰درصد از اراضی زیر کشت ایران میزان کـربن آلـی کمتـر از یـک درصد و دربخش قابل توجهی از آن کمتر از ۰/۵درصد می باشد. این در حالی است که مقدار بهینـه کـربن آلی در خاك حداقل بین ۲تا ۳درصد برآورد میگردد.

0

بالا

X