نعنا یکی از اولین گزینه ها برای دمنوش تابستانی است .دمنوش نعناع ویژگی های آرامبخشی، خنک کننده و نشاط آور هم دارد. این گیاه می تواند از طریق تحریک تعریق بدن، باعث خنک شدن شود.

استفاده از کودهای اوره فسفات برای تولید ریشه قوی و گلدهی عالی نظیر مونوآمونیوم فسفات دارای کارایی بالا در جذب نیتروژن به فرم آمونیوم به صورت کود آبیاری ۵-۱۵ کیلو گرم در هکتار

0

بالا

X