در خواست شما با موفقیت ثبت شد..
تغذیه برگی  زعفران
+

  تغذیه زعفران در فصل رویشی

اهمیت محلول پاشی : مصرف بی رویه کودهای شیمیائی با عناصر سنگین و غیر قابل جذب گیاه و مشکلات زیست محیطی ناشی از مصرف این کودها از یک سو و نداشتن ریشه وسیع، جذب برگی مواد غذایی در سه نوبت  اواخر بهمن ، اسفند ماه و به خصوص فروردین ماه در برگها و بنه های زعفران از سوی دیگر، مصرف کودهای محلول در مزارع کشاورزی ایران را در دستور کار قرار می دهد و از آنجائیکه زعفران از طریق بنه تکثیر می یابد و یک عامل اصلی محدود کننده کشت زعفران  دشواری تولید بنه های با کیفیت برای تکثیر است لذا تولید بنه های دختری قوی از طریق تغذیه مناسب همواره مورد توجه بوده است و محلولپاشی عناصر غذائی یکی از روش های موثر کمکی در تغذیه گیاهی محسوب می شود.

سبد پیشنهادی

مرحله اول

نوتریمیکس تامین عناصر ریزمغذی گیاه، بهبود کیفیت محصول، افزایش عملکرد، حاوی اکسید منیزیم، گوگرد، آهن، منگنز، روی، مس، مولیبدن

یا تمارک تامین کننده عناصر غذایی به فرم یک  غذای آماده حاوی  بیش از 54 درصد آمینو اسید آزاد و نیز قابل استفاده در کشاورزی ارگانیک

یا بیومین حاوی اسید آمینه گلایسین مناسب ترین اسیدآمینه جهت کلات سازی تمام عناصر ریزمغذی، دارای تاییده انجمن ارگانیک آمریکا برای تولید محصول ارگانیک و با کیفیت ، حاوی نیتروژن ارگانیک، منیزیم و گوگرد محلول در آب، پتاسیم ،آهن، منگنز، روی، مس، بر، مولیبدن، کبالت

+

وکوزیم تولید ریشه سالم افزایش دهنده فعالیت میکروبی خاک، بالابردن قدرت دفاعی گیاه افزایش سطح برگ و کلروفیل، افزایش مقاومت به تنش ها

+

فسگارد بهبود کیفیت گل افزایش وزن کلاله و درنتیجه عملکرد ، تغذیه گیاه همزمان با کنترل بیماری ها

مرحله دوم

بازفولیر اکتیو  حاوی فسفیت پتاسیم به همراه محرک رشد و عناصر ریز مغذی  دارای خاصیت غذایی و قارچ کشی به طور همزمان بهبود رشد ریشه اصلی و ریشه های جانبی جلوگیری از سرمازدگی حاوی نیتروژن، فسفر، پتاسیم، آهن، منگنز، روی، مس، بر، مولیبدن، عصاره جلبک دریایی

+

فتریلون کمبی مجموعه ای از عناصر ریزمغذی با درصد بالاو به صورت کلات شده با   EDTAدر نتیجه موجب جذب سریع و آسان میشود .

لطفا جهت خرید سبد پیشنهادی اینجا کلیک کنید